နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၆၈ ခရစ်စမတ်သီချင်း unknown လု၊ ၂း၉-၁၄ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Isaac B. Boodbury (1819-1858) View PPTX PDF
၀၆၉ ကင်းစောင့်ကျူး Watchman, tell us the night မ၊ ၂၄း၄၂ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၀၇၀ ယေရှု၏ ဖွားမြင်ခြင်းကျူး As with gladness men of old မ၊ ၂း၁၀-၁၁ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၀၇၂ ယေရှုလာတော်မူကျူး Joy to the world the Lord is come ဟေရှာ ၉း၆ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း George F. Handel View PPTX PDF
၀၇၃ ရှေ့ပြည်မှ ဘုရင်သုံးပါးကျူး We Three Kings of Orient Are မ၊ ၂း၁-၂ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း John H. Hopkins View PPTX PDF
၀၇၄ နားထောင်ကောင်းကင်သား ကြွေးကြော် Hark the Herald Angels Sing လုကာ ၂း၁၄ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Felix Mandelson (1809-1847) View PPTX PDF
၀၇၅ လာကြပါ တပည့်တော်များကျူး Oh Come All ye Faithful လု၊ ၂း၁၅ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း John F. Wade View PPTX PDF
၀၇၆ ကြည်လင်လှသော သန်းခေါင်ယံကျူး It came upon the midnight clear လု၊ ၂း၁၄ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Richard S. Willis View PPTX PDF
၀၇၇ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းညကျူး Silent Night! Holy Night လု၊ ၂း၈-၁၁ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Franz Gruber (1787-1863) View PPTX PDF
၀၇၈ ကောင်းကင်တမန်သီချင်း While shepherds watched their flocks by night လု၊ ၂း၁၀ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Este’s View PPTX PDF
၀၇၉ ဖွားမြင်တော်မူခြင်းကျူး The first Noel လု၊ ၁း၆၈-၇၅ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၀၈၀ သီချင်းသံကြားရသည်ကျူး There’s a song in the air unknown ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Karl P Harrington View PPTX PDF
၀၈၁ ဗက်လင်မြို့သို့ ကြွလာတော်မူကျူး Jesus my saviour to Bethlehem came မ၊ ၂း၆ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၀၈၁ (က) မေတ္တာတော်ဖွားမြင်ပြီကျူး Love came down at Christmas unknown ဖွားမြင်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၀၈၂ ဗက်လင်မြို့ငယ်ကျူး O Little Town of Bethlehem မ၊ ၂း၁ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၀၈၃ ထက်ဘုံတော်မှ ကောင်းကင်သားများကျူး Angels from the realms of glory မ၊ ၂း၂ ဖွားမြင်တော်မူခြင်း Henry Smart (1813-1879) View PPTX PDF