နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၀၁ မြတ်လှနာမကျူး Take the name of Jesus with you ဆာ၊ ၇၂း၁၉ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း William H. Doane View PPTX PDF
၁၀၂ သားတော်မြတ်ဖြစ်ကျူး Sons we are through God’s election ရော၊ ၁၁း၇ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Thomas Hastings (1784-1872) View PPTX PDF
၁၀၃ ယေရှုရှင်ကို ချီးမွမ်းမည်ကျူး My Song shall be of Jesus ဗျာ၊ ၅း၉-၁၀ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Unknown View PPTX PDF
၁၀၄ အသွေးတော်ကျူး There is a fountain filled with blood ဇာ၊ ၁၃း၁ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၁၀၅ ယေရှုနာမတော်ကျူး There is no name so sweet on earth ဧ၊ ၁း၂၁ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း William B. Bradbury View PPTX PDF
၁၀၆ သခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကျူး unknown unknown ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Carl G. Glaser View PPTX PDF
၁၀၇ သရဖူများတင်ကြကျူး Crown Him with many Crowns ဗျာ၊ ၁၉း၁၁-၁၆ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း George J. Elvey View PPTX PDF
၁၀၈ အစဉ်ဘို့ တစ်ခါတည်းကျူး Once for all ဧ၊ ၂း၈ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၁၀၉ ယေရှုကို ချီးမြှောက်ကျူး unknown ဖိ၊ ၂း၉ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၁၁၀ ချီးမွမ်းကျူး All hail the power of Jesus’ name ဗျာ၊ ၁၉း၁၆ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Oliver Holden View PPTX PDF
၁၁၁ တံခါးများတို့ နိုးကြားကျူး Lift up your heads, Ye mighty gates ဆာ၊ ၂၄း၇ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၁၁၂ သိုးသငယ်တော်ကျူး Not all the blood of beasts ဟေ၊ ၉း၁၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၁၁၃ ကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကျူး Jesus is all the world to me unknown ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Will L. Thompson (1847-1909) View PPTX PDF
၁၁၄ တင့်တယ်လှ ယေရှုသခင်ကျူး Fairest Lord Jesus ကော၊ ၂း၆-၇ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Richard S. Willis (1819-1900) View PPTX PDF
၁၁၅ ချီးမြှောက်ကျူး Oh, could I speak the matchless worth unknown ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၁၁၆ ကိုယ်တော်ကို ချစ်ပါ၏ကျူး I Love Him unknown ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Stephen C. Foster View PPTX PDF
၁၁၇ ကားတိုင်လမ်းဖြင့် အိမ်သို့ ရောက်ကျူး The Way of the Cross Leads Home ဟေဗြဲ၊ ၁၂း၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Charles H. Gabriel View PPTX PDF
၁၁၈ လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးကျူး unknown ဆာ၊ ၁၀၆း၄၇ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း John Chetham (1700-1760) View PPTX PDF
၀၈၄ ယေရှုရှင်အကြောင်းများကို ပြောပါကျူး Tell me the stories of Jesus လု၊ ရး၂၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Frederic A. Challlimor View PPTX PDF
၀၈၅ အံ့ဩဖွယ်ယေရှုကျူး Wonderful Saviour လု၊ ၂း၄၉ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၈၆ အပြစ်များသူ၏ မိတ်ဆွေကျူး Jesus, Thou art the sinner’s friend လု၊ ၂၃း၄၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း John B. Dykes (1823-1876) View PPTX PDF
၀၈၇ ကယ်တင်တော်ကျူး unknown ၁ တိ၊ ၁း၁၄-၁၅ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း John E. Gould (1822-1875) View PPTX PDF
၀၈၈ ကျေးဇူးတော်ကျူး unknown လု၊ ၁၉း၉-၁၀ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၈၉ ကျေးဇူးတင်ခြင်းကျူး When all thy mercies, O my God ၁ ယော၊ ၃း၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၉၀ ကယ်တင်တော်ကျူး unknown ဆာ၊ ၆၈း၁၉-၂၀ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၉၁ မြေကြီးပြင်၏ တင့်တယ်ခြင်းကျူး For the beauty of the earth ဆာ၊ ၃၃း၁-၅ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၉၂ အတုမဲ့ယေရှုကို ချီးမွမ်းကျူး Majestic Sweetness sits enthroned ဆာ၊ ၈၉း၅-၈ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Thomas Hastings (1784-1872) View PPTX PDF
၀၉၃ ကယ်တင်ခြင်းရွှင်လန်းဖွယ်ကျူး Salvation, O the joyful sound ဆာ၊ ၁၀၃း၁-၄ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း William B. Bradbury (1816-1868) View PPTX PDF
၀၉၄ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယေရှုကျူး Christ our High Priest ဟေ၊ ၄း၁၅-၁၆ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း William B. Bradbury (1816-1868) View PPTX PDF
၀၉၅ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့ဆောင်ကြီးကျူး O Son of Man our Hero တ၊ ၅း၄၁ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း unknown View PPTX PDF
၀၉၆ သမားတော်ကြီးကျူး The Great Physician မ၊ ၂၈း၂၀ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း John H. Stokton (1813-1877) View PPTX PDF
၀၉၇ အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်းကျူး The Best Friend to have is Jesus သု၊ ၁၈း၂၄ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Peter P. Bichorn (1865-1936) View PPTX PDF
၀၉၈ စဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းခြင်းကျူး Praise Him all the time ဆာ၊ ၁၂၆း၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း Georg C. Stebbins View PPTX PDF
၀၉၉ ယေရှုကြွေးဆပ်ပြီကျူး Jesus Paid it all တိတု၊ ၂း၁၄ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း John T. Grape (1835-1915) View PPTX PDF
၁၀၀ အာဒံနှင့်သခင်ယေရှုကျူး Adam and Christ ၁ ကော၊ ၁၅း၂၂ ခရစ်တော်ချီးမွမ်း William B. Bradbury (1816-1868) View PPTX PDF