နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၁၉ ယေရှုအသွေးတော်ကျူး What can wash away my sin? ယေ၊ ၉း၂၂ ကားတိုင်တော် Robert Lowry (1820-1899) View PPTX PDF
၁၂၀ တိုင်တော်နားမှာကျူး Near the Cross ဧ၊ ၂း၁၃ ကားတိုင်တော် William H. Doane View PPTX PDF
၁၂၁ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အောက်ကျူး Beneath the Cross of Jesus သု၊ ၁၄း၂၆ ကားတိုင်တော် Frederick C. Maker (1844-1927) View PPTX PDF
၁၂၂ ယေရှုတိုင်တော်ကျူး In the Cross of Christ I Glory unknown ကားတိုင်တော် Ishamar Conkey (1815-1867) View PPTX PDF
၁၂၃ ကားတိုင်မှာကျူး At the Cross ၂ တိ၊ ၁း၁၂ ကားတိုင်တော် Ralph E. Hudson (1843-1901) View PPTX PDF
၁၂၄ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ကြည့်၍ အံ့ဩဖွယ်ရာကျူး When I survey the wondrous cross ဖိ။ ၃း၈ ကားတိုင်တော် Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၁၂၅ ဝေးလှသော တောင်ကုန်းပေါ် ထူထားသော ကားတိုင်တော်ကျူး The Old Rugged Cross ဟေ၊ ၁၂း၂ ကားတိုင်တော် Georg Bannard View PPTX PDF
၁၂၆ ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ ယေရှုရပ်နေတော်မူခြင်းကျူး Amidst us our beloved stands unknown ကားတိုင်တော် H. K. Oliver (1800s) View PPTX PDF