နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၃၄ ထမြောက်တော်မူခြင်းကျူး Jesus Christ is risen today ၁ ကော၊ ၁၅း၂၀ ထမြောက်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၃၅ ဟာလေလုယ ထမြောက်ပြီကျူး Halleluiah, He is Risen! unknown ထမြောက်တော်မူခြင်း Philip P. Blis (1838-1876) View PPTX PDF
၁၃၆ ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီကျူး Christ is risen unknown ထမြောက်တော်မူခြင်း Robert Lowry (1826-1899) View PPTX PDF
၁၃၆(က) လောကနယ်မှာကျူး Be Thou My Vision တ၊ ၂၆း၁၉ ထမြောက်တော်မူခြင်း Ancient Irish Traditional Melody, Harmonized by David Evans (1874-1948) View PPTX PDF
၁၃၇ နားထောင် စောင်းတသောင်းနှင့် ကျူးသံ Hark, ten thousand harps and voices ဟေ၊ ၁း၉ ထမြောက်တော်မူခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၁၃၈ ထမြောက်တော်မူခြင်းကျူး unknown unknown ထမြောက်တော်မူခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၁၃၉ အသက်တော်စွန့်ကျူး unknown ရော၊ ၁၄း၉ ထမြောက်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၄၀ သရဖူတင်ကျူး Look, ye saints ဆာ၊ ၈း၅ ထမြောက်တော်မူခြင်း John Hughes View PPTX PDF
၄၀၄ လောကနယ်မှာကျူး Be Thou My vision unknown ထမြောက်တော်မူခြင်း David Evans (1874-1948) View PPTX PDF