နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၄၁ ကယ်ဖိုရှာကျူး Seeking to save unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၁၄၂ ယေရှုထံချဉ်းကပ် Come to the Saviour make no delay ဆာ၊ ၆၆း၁ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း George F. Root (1820-1895) View PPTX PDF
၁၄၃ လောက၏ အလင်းကျူး The Light of the World ယော၊ ၁၂း၄၆ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၁၄၄ တံခါးနားရပ်ကျူး Amazing sight the Saviour stands unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၄၅ ယေရှုအားလုံး ကယ်တင်ရှင်ကျူး Jesus Saviour of All unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၄၆ ချထားပါကျူး Lay it down unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၁၄၇ တံခါးခေါက်ခြင်းကျူး Behold a stranger at the door unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း John E. Gould (1822-1875) View PPTX PDF
၁၄၈ သတိပေးကျူး unknown ယော၊ ၁း၁၂ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၄၉ ခေါ်ဖိတ်ခြင်းကျူး unknown unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၅၀ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျူး O turn ye, O turn ye ဆာ၊ ၂၂း၂၇ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Josiah Hopkins View PPTX PDF
၁၅၁ ယေရှုကို ကြည့်ပါကျူး Look away to Jesus unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၁၅၂ ကယ်တင်ရာလမ်းကျူး unknown ဆာ၊ ၅၅း၂၂ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၅၃ အားပေးကျူး Come humble sinner, in whose breast unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Robert Simpson (1790-1832) View PPTX PDF
၁၅၄ ယေရှုဘို့ သင်၌ နေရာအခန်းရှိသလားကျူး Have you any room for Jesus? unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၅၅ ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကျူး Verily Verily ယော၊ ၆း၄၇ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း J. Mc. Granaham View PPTX PDF
၁၅၆ သင်သည် အားလျော့မေပန်းသလောကျူး Art thou weary, art thou languish? ဟေရှာ၊ ၂၈း၁၂ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Henry W. Baker (1821-1877) View PPTX PDF
၁၅၇ လာလိုသူတိုင်း လာနိုင်ခြင်းကျူး Whosoever will! ဗျာ၊ ၂၂း၁၇ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၁၅၈ ယုံကြည်ပါကျူး Only trust Him မ၊ ၁၁း၂၉ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း John H. Stockton (1813-1877) View PPTX PDF
၁၅၉ ကယ်တင်ပိုင်ရှင် ဝင်ပါကျူး Let the saviour in unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Edwin D. Excell View PPTX PDF
၁၆၀ ယေရှုထံသို့လာပါကျူး Come to Jesus unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၆၁ ကောင်းကင်ကျူး Pilgrims unknown ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း Henry Smart (1813-1879) View PPTX PDF
၁၆၂ ယေရှုထံသို့လာလျှင်ကျူး If I come to Jesus မာ၊ ၁ဝး၁၄ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်း unknown View PPTX PDF