နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၆၃ လင်းရောင်းခြည်ကို လိုက်ကျူး Follow the Gleam ဆာ၊ ၅၆း၁၃ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Sallie Hume View PPTX PDF
၁၆၄ ကိုယ်တော်အလိုအတိုင်းကျူး My Jesus as Thou Wilt မ၊ ၂၆း၃၉ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၆၅ သက်တာမုန်တိုင်းလှိုင်းထစဉ်ခါကျူး Jesus calls us, o’er the tumult မ၊ ၄း၁၉ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William H. Jude View PPTX PDF
၁၆၆ ယေရှုရှင် ငါ့ကိုပင်ကျူး Christ for me ဆာ၊ ၁၃း၆ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၆၇ မြဲတည်ကျောက်ကျူး Rock of Ages, Cleft for me ဟေရှာ ၂၆း၄ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Thomas Hastings (1784-1872) View PPTX PDF
၁၆၈ ယေရှုကြောင့်မရှက်ကြောက်ကျူး I’m not ashamed to own my Lord ၂ တိ၊ ၁း၂ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Thomas A. Ame (1710-1895) View PPTX PDF
၁၆၉ ငါသည် အသက်ရှင်ရာကျူး For me to live is Christ unknown ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း George R. Root View PPTX PDF
၁၇၀ ကျွန်ုပ်သည် မိတ်ဆွေတွေ့ပြီကျူး I’ve found a friend သု၊ ၁၈း၂၄ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF
၁၇၁ သာ၍နီးအံ့ငှာ ဆွဲတော်မူပါကျူး Draw me nearer ဟေ၊ ၁ဝး၂၂ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William H. Doane (1823-1915) View PPTX PDF
၁၇၂ ကယ်ချွတ်ရှင်ကြီး ဆင်းသက်ပါကျူး Come Great Deliverer, Come! unknown ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William H. Doane (1823-1915) View PPTX PDF
၁၇၃ ခရစ်တော်ကို ချဉ်းကပ် သီချင်းကျူး Just as I am, without one plea ယော၊ ၁း၂၉ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William B. Bradbury View PPTX PDF
၁၇၄ တည်ကြည်ခြင်းကျူး unknown လု၊ ၂၃း၄၂ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William B. Bradbury View PPTX PDF
၁၇၅ နောင်တရကျူး unknown လု၊ ၂၃း၄၂ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၇၆ ကျွန်ုပ်ယုံပြီကျူး I do believe, I now believe ဆာ၊ ၈၈း၉ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၇၇ ကျွန်တော်ပင်ကျူး Lord I hear of showers of blessing က၊ ၂ရး၃၈ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William B. Bradbury View PPTX PDF
၁၇၈ ယေရှုထံသို့လာခြင်းကျူး I am coming to the Cross ယော၊ ၆း၃၇ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း William G. Fischer View PPTX PDF
၁၇၉ ရွှင်လန်းခြင်းကျူး O happy day, that fixed my choice ယော၊ ၆း၃၇ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Edward F. Rimbault (1816-1876) View PPTX PDF
၁၈၀ ယေရှုကျွန်ုပ်လာသည်ကျူး Jesus I come ဆာ၊ ၇၁း၄ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF
၁၈၁ ပျောက်သောသိုးရှာခြင်းကျူး Was a wandering sheep unknown ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း John Zundel (1815-1852) View PPTX PDF
၁၈၂ ကျွန်ုပ်သက်ရှင်စဉ်မှားမိခြင်းများကျူး The mistakes of my life ဗျာ၊ ၃း၈ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Robert Lowry (1826-1899) View PPTX PDF
၁၈၃ ကရာနီကုန်းပေါ် သွန်းကျူး I hear Thy Welcome voice မ၊ ၁၁း၂၈ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Lewis Hartsough (1828-1919) View PPTX PDF
၁၈၄ ယေရှုရှင် ငါ့စိတ်တွင် ကိန်းစဉ်ကျူး Since Jesus came into my heart ရော၊ ၁၅း၁၃ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Charles H. Gabriel View PPTX PDF
၁၈၅ ကြေကွဲကျူး In evil long I took delight unknown ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Robert Schumann View PPTX PDF
၁၈၆ ပတ္တာတော်ကျူး The Lord’s Prayer လု၊ ၁၁း၂-၄ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၈၇ ပတ္တနာတော် The Lord’s Prayer မ၊ ၆း၉-၁၃ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF