နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၁၈၈ သာသနာတော်တိုးပွားခြင်းကျူး He who would listen to prayer unknown နိုးကြားထကြွခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၈၉ ယေရှုကို ချစ်သူအား ခေါ်ကျူး Come we that love the Lord unknown နိုးကြားထကြွခြင်း George F. Handel View PPTX PDF
၁၉၀ ပတ္တနာတော်ကျူး unknown လု၊ ၁၁း၂-၄ နိုးကြားထကြွခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၉၁ စုဝေးခြင်းကျူး Jesus, where e’ver thy people meet unknown နိုးကြားထကြွခြင်း Luther O. Emerson (1820-1915) View PPTX PDF
၁၉၂ ဆုတောင်းရန်နာရီကျူး Sweet hour of prayer ဆာ၊ ၅၅း၁၇ နိုးကြားထကြွခြင်း William B. Bradbury View PPTX PDF
၁၉၃ အမှုတော်သက်ရှင်စေပြန်ပါကျူး Revive Thy work, O Lord unknown နိုးကြားထကြွခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၁၉၄ နေ့ရက်တိုင်း နာရီတိုင်းကျူး Every day and hour ဆာ၊ ၁ရး၈ နိုးကြားထကြွခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၁၉၅ ဆုတောင်းခြင်းကျူး unknown unknown နိုးကြားထကြွခြင်း Cesar Henri A Malan (1787-1864) View PPTX PDF
၁၉၆ မိတ်ဆွေယေရှုကျူး What a friend we have in Jesus သု၊ ၁၈း၂၄ နိုးကြားထကြွခြင်း Charles C. Converse View PPTX PDF
၁၉၇ ဝန်ချကျူး Show pity, Lord ယောလ၊ ၂း၁၃ နိုးကြားထကြွခြင်း unknown View PPTX PDF
၁၉၈ ကိုယ်တော်နှင့် နီးစေပါကျူး Nearer my God to Thee unknown နိုးကြားထကြွခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၁၉၉ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းကျူး My Prayer ဆာ၊ ၅း၂ နိုးကြားထကြွခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၂၀၀ ကိုယ်တော်ကို လိုပါ၏ကျူး I need Thee every hour ဆာ၊ ၈၆း၁ နိုးကြားထကြွခြင်း Robert Lowry (1826-1899) View PPTX PDF
၂၀၁ တောင်းလျှောက်ခြင်းကျူး unknown unknown နိုးကြားထကြွခြင်း Henry Baker (1824-1877) View PPTX PDF
၂၀၂ လွန်မသွားပါနှင့်ကျူး Pass me not unknown နိုးကြားထကြွခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၂၀၃ ပတ္ထနာကျူး unknown ဆာ၊ ၆၉း၁၃ နိုးကြားထကြွခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၂၀၄ အလင်းကို ဆုတောင်းပတ္ထနာကျူး unknown unknown နိုးကြားထကြွခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၀၅ သိမ်မွေ့နူးညံ့ယေရှုရှင်ကျူး Gentle Jesus, meek and mild unknown နိုးကြားထကြွခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၀၇ အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်အပါးကျူး O Master, let me walk with Thee unknown နိုးကြားထကြွခြင်း H. Percy Smith (1825-1898) View PPTX PDF
၂၀၈ နှစ်သစ်ကူးစည်းဝေးများတွင် ဆိုရန် unknown ၁ ပေ၊ ၃း၈-၁၀ နိုးကြားထကြွခြင်း John B. Dykes (1823-1876) View PPTX PDF
၂၀၉ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ပြန်ပြောဖို့ရာကျူး Lord, Speak to me ၂ တိ၊ ၂း၂၀ နိုးကြားထကြွခြင်း Robert Schumann View PPTX PDF
၂၁၀ မိုးပွင့်ထက်ဖြူခြင်းကျူး Whiter than Snow ဆာ၊ ၅၁း၇ နိုးကြားထကြွခြင်း William G. Fisher View PPTX PDF
၂၀၆ အသနားတော်ခံသီချင်း unknown လု၊ ၂၃း၄၂ နိုးကြားထကြွခြင်း Richard Redhead (1820-1901) View PPTX PDF