နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၁၁ မာရိနံ့သာဆိုလိုကျူး Master No Offering unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Edwin P. Parker (1836-1935) View PPTX PDF
၂၁၂ ယေရှုရှင်ဖို့ အသက်ရှင်ကျူး Living for Jesus unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း C. Harold Lowden (1883- ) View PPTX PDF
၂၁၃ ယေရှုရှင်နှင့် ဘယ်ရပ်သို့မဆိုကျူး Anywhere with Jesus unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၁၄ ယေရှုနောက်သို့ လိုက်ခြင်းကျူး I will follow Thee! မ၊ ၁၆း၂၄-၂၅ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၁၅ ရှိသမျှစွန့်ခြင်းကျူး All to Jesus I surrender မာ၊ ၁ဝး၂၈ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Winfield S. Weeden View PPTX PDF
၂၁၆ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါကျူး Take me as I am unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၂၁၇ သွားစေလိုရာ သွားပါမည်ကျူး I’ll go where Thou wouldst တ၊ ၁၆း၁၀ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Charrie E. Rounsefell View PPTX PDF
၂၁၈ မေတ္တာတော်တွင် ခိုလှုံလျက်ကျူး In Heavenly love abiding unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Samuel S. Wesley View PPTX PDF
၂၁၉ မိနစ်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်းကျူး Moment by moment ယော၊ ၁၄း၁၉ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Mary Whittle View PPTX PDF
၂၂၀ သခင်ယေရှုကြောင့် မရှက်ကြောက်ကျူး unknown ရော၊ ၁း၁၆ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း John Chetman (1700-1760) View PPTX PDF
၂၂၁ ပြောင်းလဲခြင်းကျူး Transformed ရော၊ ၁၂း၂ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း B.D. Ackley View PPTX PDF
၂၂၂ အိုယေရှု ကျွန်ုပ်ကတိရှိပြီကျူး O Jesus, I have promised လု၊ ၂၄း၁၅ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၂၃ စုံလင်မေတ္တာရှင်ကျူး O Perfect Love မ၊ ၁၉း၆ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Joseph Barnby (1838-1896) View PPTX PDF
၂၂၄ အလိုတော်ရှိရာပြုတော်မူပါကျူး Have Thine own way, Lord ဟေရှာ၊ ၂၉း၁၆ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF
၂၂၅ ကိုယ်တော်အား ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကျူး Consecration ဆာ၊ ၅၁း၁၄-၁၇ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း Henri A. Cesar Malan (1787-1864) View PPTX PDF
၂၂၆ ကျွန်ုပ်အတွက် အသက်စွန့်ရှင်အားကျူး My life, my love, I give to Thee မ၊ ၁၉း၂၉ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း C.R. Donbar View PPTX PDF
၄၀၈ တမန်တော်များ ကဲ့သို့ဆက်ကပ်မည် Will your Anchor hold unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း William J. Kirkpatrick View PPTX PDF
၄၀၉ စေလွှတ်မူပါဘုရား Send me, O Lord send me unknown ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း unknown View PPTX PDF