နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၂၇ နေ့ရက်များ လွန်သွားစဉ်ကျူး While the days are going by unknown တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၂၂၈ သစ္စာနှင့် စောင့်နေကျူး Will Jesus find us watching unknown တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၂၂၉ လက်ချည်းဖြစ်လျက် သေသွားရလောကျူး Must I go an empty-handed ဒံ၊ ၁၂း၃ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF
၂၃၀ ခမည်းတော်၏ မီးပြတိုက်မှာကျူး Brightly beams our Father မ၊ ၅း၁၄ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၂၃၁ မှုတော်ဆောင်ရွက်ကျူး To the work မ၊ ၂၁း၂၈ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၂၃၂ သင်ဖို့ငါအသက်ပေးကျူး I gave my life for Thee ယော၊ ၁ဝး၁၅ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၂၃၃ ကိုယ်တော်အား အကောင်းဆုံးကို ပေးပါကျူး Give of your best to the master ၁ တိ၊ ၄း၁၂ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း Charlotte A. Barnard (1830-1869) View PPTX PDF
၂၃၄ အမှုတော်ဆောင်လော့ကျူး Go Labour on unknown တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း Henry Baker (1824-1877) View PPTX PDF
၂၃၅ ကိုးစား၍ နားထောင်သီချင်း Trust and Obey သုတ္တံ၊ ၁၆း၂၀ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း Daniel B. Towner (1850-1919) View PPTX PDF
၂၃၆ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျူး Must Jesus bear the Cross alone ယော၊ ၁၉း၁၇ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း George N. Allen View PPTX PDF
၂၃၇ ကိုယ်ဝိညာဉ်ကို နှိုးဆော်ကျူး Awake my soul stretch every nerve unknown တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၃၈ ဘေးကင်းရန်ကျူး He who would valliant be ဆာ၊ ၆ဝး၁၂ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၃၉ ကိုယ်တော်ဘက်မှာ ဘယ်သူရှိသနည်းကျူး Who is on the Lord’s side? unknown တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း John Goss (1800-1880) View PPTX PDF
၂၄၀ ထလော့ ဘုရားသခင်၏ လူများကျူး Rise up O Men of God unknown တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း William H. Walter View PPTX PDF