နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၄၁ ဝိညာဉ်တော် ဘုရားဆင်းသက်တော်မူပါကျူး Spirit of God descend ဟေ၊ ၅း၅ ဝိညာဉ်တော် Frederick C. Atkinson (1841-1897) View PPTX PDF
၂၄၂ ဝိညာဉ်တော်ကျူး unknown တ၊ ၁ဝး၄၄ ဝိညာဉ်တော် Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၂၄၃ ဝိညာဉ်တော် မှုတ်သွင်းပါကျူး Breathe on me, Breath of God ယော၊ ၂ဝး၂၂ ဝိညာဉ်တော် Robert Jackson (1840-1914) View PPTX PDF
၂၄၄ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကျူး Holy Spirit, Faithful Guide ဆာ၊ ၂၅း၅ ဝိညာဉ်တော် Marcu M. Wells (1815-1895) View PPTX PDF
၂၄၅ ဝိညာဉ်တော်ကို ဆုတောင်းခြင်းကျူး Spirit divine, attend our prayer ၁ ကော၊ ၃း၁၆ ဝိညာဉ်တော် unknown View PPTX PDF
၂၄၆ သန့်ရှင်းဝိညာဉ် သစ္စာရှင်ကျူး Holy Spirit truth divine unknown ဝိညာဉ်တော် L. M. Cottschalk (1829-1869) View PPTX PDF
၂၄၇ ဝိညာဉ်တော် ဆုတောင်းပါကျူး unknown ဧ၊ ၄း၁၇-၂၄ ဝိညာဉ်တော် Carl G. Glaser View PPTX PDF
၂၄၈ တရားနာဉီးကျူး unknown unknown ဝိညာဉ်တော် unknown View PPTX PDF