နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၄၉ ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကျူး Confidence ဆာ၊ ၂၅း၄ ခရစ်ယာန်သက်တာ unknown View PPTX PDF
၂၅၀ သံသနာလှေပဲ့တော်မူပါကျူး Jesus Saviour pilot me မ၊ ၁၄း၂၇-၃၃ ခရစ်ယာန်သက်တာ John E. Gould (1822-1875) View PPTX PDF
၂၅၁ ကယ်တင်ရှင် သိုးထိန်းလို လမ်းပြကျူး Saviour like a shepherd lead us ဆာ၊ ၂၃း၁ ခရစ်ယာန်သက်တာ William B. Bradbury View PPTX PDF
၂၅၂ လူမျိုးအဘ အရှင်ဘုရားကျူး Dear Lord and Father ၁ သက်၊ ၃း၁၁ ခရစ်ယာန်သက်တာ Frederick C. Maker (1844-1927) View PPTX PDF
၂၅၃ ကယ်တင်ရှင်နှင့် နေမည်အစဉ်ကျူး I would have the saviour with me မ၊ ၂၈း၂၀ ခရစ်ယာန်သက်တာ Jho. R. Sweney View PPTX PDF
၂၅၄ လမ်းတလျှောက်လုံးကျူး All the way unknown ခရစ်ယာန်သက်တာ Robert Lowry (1816-1899) View PPTX PDF
၂၅၅ ယုံကြည်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းတည်း Faith is the victory unknown ခရစ်ယာန်သက်တာ Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၂၅၆ လမ်းပြတော်မူကျူး Guide me, O Thou great Jehovah ဆာ ၂၃း၂-၄ ခရစ်ယာန်သက်တာ unknown View PPTX PDF
၂၅၇ ယုံကြည်ခြင်း တိုက်မြစ်ကျူး How firm a foundation ဟေ၊ ၁၃း၅ ခရစ်ယာန်သက်တာ John F. Wade View PPTX PDF
၂၅၈ ပို့ဆောင်တော်မူကျူး He leadeth me, o blessed thought ဟေရှာ ၄၁း၁၃ ခရစ်ယာန်သက်တာ William B. Bradbury View PPTX PDF
၂၅၉ ဖြည်းညှင်းစွာ လမ်းပြကျူး Tenderly Guide us unknown ခရစ်ယာန်သက်တာ George F. Root (1820-1895) View PPTX PDF
၂၆၀ အပ္ပမေယျမေတ္တာတော်ကျူး Love divine all love excelling ၁ ယော၊ ၄း၈ ခရစ်ယာန်သက်တာ John Zundel (1815-1852) View PPTX PDF
၄၀၃(က) ခရစ်တော်ရှင်သန်စိုးစံ He lives unknown ခရစ်ယာန်သက်တာ Alfred H. Ackley (1887- ) View PPTX PDF