နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၆၁ ကျေးဇူးတော်ကျူး unknown ဆာလံ ၆၇ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၆၂ ယေရှုအကြောင်း အောက်မေ့ခြင်းကျူး Jesus the very thought of Thee ၁ ပေ၊ ၂း၇ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း John B. Dykes (1823-1876) View PPTX PDF
၂၆၃ မေတ္တာတော် အောက်မေ့ကျူး O thou, my soul, forget no more unknown ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း V.C. Taylor (1817- ) View PPTX PDF
၂၆၄ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာကျူး There is beauty all around unknown ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၆၅ မေးတော်ကျူး Hark my soul, it is the Lord ယော၊ ၂၁း၁၅ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၆၆ ယေရှုအံ့ဖွယ် မေတ္တာတော်ကျူး Sweeter as the years go by ဆာ၊ ၆၅း၁၁ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၆၇ ပတ္ထနာကျူး unknown ဖိ၊ ၃း၉-၂၁ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၂၆၈ ကိုယ်တော်ကိုသာ၍ ချစ်ကြောင်းသိသည် ကျူး I know I love Thee better, Lord ၃ ရာ၊ ၁ဝး၇ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း R.E. Hudson (1843-1901) View PPTX PDF
၂၆၉ ကိုယ်တော်ကိုသာ၍ ချစ်ခြင်းကျူး More love to Thee, O Christ unknown ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း William H. Doane View PPTX PDF
၂၇၀ အသေခံသော ချစ်ခြင်းကျူး Saviour Thy dying love ဆာလံ ၁၄၅း၁၂ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း Robert Lowry (1826-1899) View PPTX PDF
၂၇၁ ယေရှုရှင် ကိုယ်တော်ကို ချစ်ပါ၏ ကျူး My Jesus I love Thee ၁ ပေ၊ ၁း၈ ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း Adoniram J. Gordon (1836-1895) View PPTX PDF
၄၀၇ အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော် Amazing Grace unknown ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း unknown View PPTX PDF
၄၁၀ မေတ္တာဆုကျေးဇူး Sweet Peace the gift of God’s love unknown ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း Peter P. Bilhorn (1865-1936) View PPTX PDF
၄၁၃ ကျေးဇူးကြီးလှ၊ အိုအဖ unknown unknown ကျေးဇူးမေတ္တာထားခြင်း unknown View PPTX PDF