နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၇၁ ပလ္လင်တော်စွန့်ခြင်းကျူး Thou didst leave Thy Throne လု၊ ၅း၄၁ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၂၇၈ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းကျူး Trusting Jesus ယော၊ ၁၃း၁၅ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Ira D. Sankey (1840-1908) View PPTX PDF
၂၇၉ အံ့ဖွယ်ဝတ္ထုကျွန်ုပ်ကျူးအေးမည်ကျူး I will sing the wondrous story ဆာ၊ ၈၉း၁ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Peter P. Bilhom (1865-1936) View PPTX PDF
၂၈၀ ခိုလှုံခြင်းကျူး unknown unknown ခိုလှုံကိုးစားခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၈၁ ဇိအုန်တောင်ကျူး Unshaken as the sacred hill ဆာ၊ ၁၂၅ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Thomas Hastings (1784-1872) View PPTX PDF
၂၈၂ ဆင်းရဲမုန်တိုင်းကျူး From every stormy wind that blows ထွ၊ ၂၅း၂၂ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Thomas Hastings (1784-1872) View PPTX PDF
၂၈၃ ယုံကြည်ခြင်း ပတ္ထနာကျူး My faith looks up to Thee unknown ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၂၈၄ ဟာလေလုယ မှုပြီးပြီကျူး Hallelujah tis done ဗျာ၊ ၁၉း၆ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၂၈၅ လာဝမ်းနည်းသူကျူး Come, ye disconsolate မ၊ ၁၁း၂၈ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၈၆ လုံးလုံးယုံကြည်လျက်ကျူး Fully Trusting ဟေရှာ၊ ၄၅း၁၇ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF
၂၈၇ ယေရှုသာလျှင် အလိုဖြည့်နိုင်ကျူး None but Christ can satisfy ရော၊ ၅း၁၁ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း Mc. Granahan View PPTX PDF
၂၈၈ ကတိတော်၌ တည်နေခြင်းကျူး Standing on the Promises ၂ ကော၊ ၁း၂၀ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း R. Kelso Carter (1849-1928) View PPTX PDF
၃၉၉ စောင့်ထိန်းတော်မူလိမ့်မည်ကျူး God will take care of you ဟေရှာ၊ ၄၉း၁၅ ခိုလှုံကိုးစားခြင်း W. Stilman Martin View PPTX PDF