နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၂၈၉ နှုတ်ဖြင့် မြွက်ဆိုမမီကျူး More than tongue can tell unknown ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၈၉(က) တုံ့ပြန်ရန်ကျူး Jesus stands among us unknown ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၉၀ ငါ့ဝိညာဉ်၌ အလင်းရှိခြင်း ကျူး There is sunshine in my soul ၂ ရာ၊ ၂၃း၄ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း John R. Sweney (1837-1899) View PPTX PDF
၂၉၁ ချီးမွမ်းသီချင်းကျူး O Love that will not let me go ရော၊ ၈း၃၉ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း Albert L. Peace View PPTX PDF
၂၉၂ ကိုယ်တော်၌ ဝမ်းမြောက်လော့ကျူး Be glad in the Lord ဆာ၊ ၆၈း၃ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း J. Mc. Granahan View PPTX PDF
၂၉၃ အိုယေရှုရှင် ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကျူး Jesus, Thou joy of loving hearts ယော၊ ၆း၃၅ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း Henry Baker (1835-1910) View PPTX PDF
၂၉၄ ချစ်သနားယေရှုဘုရားကျူး Jesus, lover of my soul ဆာ၊ ၉း၉ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း Simeon B. Marsh View PPTX PDF
၂၉၅ ပူဇော်ရာရှိသမျှ ကိုယ်တော်ထံကျူး We give Thee but Thine Own တ၊ ၁ရး၂၅ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း Joseph Barnby (1838-1896) View PPTX PDF
၂၉၆ ပြစ်လွှတ်၊ ငြိမ်သက်၊ တန်ခိုးကျူး Pardon, Peace and Power unknown ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း James Mc Granahan View PPTX PDF
၂၉၇ ချီးမွမ်းသီချင်းကျူး Peace, Perfect peace ဟေ၊ ၂၆း၃ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၉၈ ကိုယ်တော်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါကျူး Rest in the Lord ဆာ၊ ၃ရးရ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း unknown View PPTX PDF
၂၉၉ ကောင်းပေသည်ကျူး It is well ဆာ၊ ၅၅း၁၈ ငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF