နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၀၀ ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီကျူး Onward Christian Soldiers တရား၊ ၂၉း၆ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Arthur S. Sullivan View PPTX PDF
၃၀၁ ယေရှုဖို့ထကြကျူး Stand up stand up for Jesus ရော၊ ၁၂း၂၁ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း George J. Webb View PPTX PDF
၃၀၂ အနန္တဘုရင်လမ်းပြကျူး Lead on, O king eternal unknown ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Henry Smart (1813-1879) View PPTX PDF
၃၀၃ ရပ်တန့်ခေါ်ကျူး Hold the fort ဗျာ၊ ၂း၂၅ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၃၀၄ ရဲဝံ့သစ္စာရှိပါကျူး Dare to be brave, dare to be true unknown ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Duncan View PPTX PDF
၃၀၅ နှိုးဆော်ကျူး unknown unknown ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၃၀၆ ဘုရားသားတော် စစ်ချီတော်မူခြင်းကျူး The son of God goes forth to war ၁ တိ၊ ၆း၁၂ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Henry S. Cutler (1824-1902) View PPTX PDF
၃၀၇ ကြိုးစားခြင်းအသင်း၏ သီချင်း Christian endeavour song unknown ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း George J. Webb View PPTX PDF
၃၀၈ လက်နက်ဆောင်လုလင်ကျူး Only on armour bearer unknown ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၃၀၉ သာ၍မြင့်သောကုန်းပေါ်မှာကျူး Higher Ground ဆာ၊ ၂၄း၃-၅ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Charle H. Gabriel View PPTX PDF
၃၁၀ ခရစ်တော်နှင့် အသင်းတော်ကျူး For Christ and His Church we stand ဆာ၊ ၆၁း၄ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း George C. Stebbins View PPTX PDF
၃၁၁ ကောင်းချီးရေတွက်ကျူး Count Your blessings ဧ၊ ၁း၃ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Edwin O. Excell View PPTX PDF
၃၁၂ စွန့်ပစ်၍ မထားကျူး No, never alone ယော၊ ၁၄း၁၈ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း M.L. Mc Phail View PPTX PDF
၃၁၃ ဖြောင့်မတ်မည်ကျူး I would be true unknown ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်း Joseph Yates Peek (1843-1911) View PPTX PDF