နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၁၆ ဒံယေလကို ထောက်၍ နှိုးဆော်ကျူး Daniel’s Band ဒံ၊ ၁း၈ ကြည်ရှောင်ခြင်း Philip P. Bliss (1838-1876) View PPTX PDF
၃၁၇ အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ မလိုက်နှင့်ကျူး Yield not to temptation ဗျာ၊ ၂း၇ ကြည်ရှောင်ခြင်း Harabo R. Palmer View PPTX PDF
၃၁၇(က) ဝိညာဉ်ဘုရား ခွန်အားသစ်ပေးတော်မူပါ He lives unknown ကြည်ရှောင်ခြင်း Alfred H. Ackley (1887- ) View PPTX PDF
၃၁၈ နောက်နောင် အောင်မြင်ခြင်းကျူး Triumph by and by ဖိ၊ ၃း၁၄ ကြည်ရှောင်ခြင်း Horatio R. Palmer View PPTX PDF