နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၁၉ လက်တော်နှင့်တို့ခြင်းကျူး The touch of His hands on me မ၊ ၉း၂၉-၃၀ မှောင်မိုက်ချိန်များ Henry P. Morton View PPTX PDF
၃၂၀ စိတ်ငယ်ဝမ်းနည်း၊ ဒုက္ခကြီးထဲမှာကျူး Does Jesus care? မ၊ ၂ဝး၂၃ မှောင်မိုက်ချိန်များ J. Lincoln Hall View PPTX PDF
၃၂၁ ကျွန်ုပ်အထက်၌ မြင့်သောကျောက်ကျူး The rock that is higher than I unknown မှောင်မိုက်ချိန်များ William B. Fischer (1835-1912) View PPTX PDF
၃၂၅ ဉပုသ်နေ့ကျူး Welcome, Sweet day of rest unknown မှောင်မိုက်ချိန်များ George View PPTX PDF