နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၃၂ အသင်းတော်ကို ချစ်ခြင်းကျူး I love thy kingdom, Lord ဆာ၊ ၂၆း၈ အသင်းတော် G.F. Handel (1685-1759) View PPTX PDF
၃၃၃ မြို့တော်၏ ဘုန်းဂုဏ်ကျူး Glorious things of Thee are spoken ဆာ၊ ၁၄၉း၂ အသင်းတော် Franz J. Hayden (1732-1809) View PPTX PDF
၃၃၄ နှစ်ခြင်းကျူး unknown ယော၊ ၁း၃၃ အသင်းတော် unknown View PPTX PDF
၃၃၅ အသင်းတော်၏ အမြစ်ကျူး The Church’s one foundation ဧ၊ ၅း၂၅ အသင်းတော် Samuel S. Wesley View PPTX PDF
၄၁၄ နိုးကြားလျက် တည်ဆောက်ကြ unknown unknown အသင်းတော် Saya U Chit Nyi View PPTX PDF