နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၃၈ ပွဲတော်ဉီးကျူး unknown unknown ပွဲတော်မင်္ဂလာ unknown View PPTX PDF
၃၃၉ ပွဲတော်ကျူး Lord at thy table we behold unknown ပွဲတော်မင်္ဂလာ T. Talls (1520-1585) View PPTX PDF
၃၄၀ ယေရှုကို ကိုးစားကျူ’ I cast my sins on Jesus unknown ပွဲတော်မင်္ဂလာ unknown View PPTX PDF
၃၄၁ ပွဲတော်ကျူး unknown unknown ပွဲတော်မင်္ဂလာ William B. Bradbury View PPTX PDF
၃၄၂ အသက်မုန့်ကို အသနားခံကျူး Break Thou the bread of life unknown ပွဲတော်မင်္ဂလာ William F. Sherwin View PPTX PDF
၃၄၃ ပွဲတော်ကျူး unknown unknown ပွဲတော်မင်္ဂလာ Oliver Shaw View PPTX PDF