နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၄၄ လက်တင်မင်္ဂလာပေးခြင်း unknown unknown လက်တင်မင်္ဂလာပေးခြင်း unknown View PPTX PDF
၃၄၅ လက်တင်မင်္ဂလာကျူး Go with thy servant, mighty Lord unknown လက်တင်မင်္ဂလာပေးခြင်း Edward Miller (1735-1807) View PPTX PDF