နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၄၆ သာသနာပြုသီချင်းကျူး unknown unknown ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Carl G. Glaser (1784-1829) View PPTX PDF
၃၄၇ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်ကျူး Jesus saves! တ၊ ၁၆း၃၁ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ William J. Kirkpatrick View PPTX PDF
၃၄၈ သာသနာတော်တည်ထွန်းခြင်းကျူး From Greenland’s icy mountains တ၊ ၁၆း၉ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၃၄၉ ပြောစရာဝတ္ထုရှိသည်ကျူး We’ve a story to tell unknown ကမ္ဘာလုံးသာသနာ H. Ernest Nichol (1862-1926) View PPTX PDF
၃၅၀ ဆိုင်ရာဒေသသို့သွားကျူး Men of God, go take your stations unknown ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Franz J. Haydn (1732-1809) View PPTX PDF
၃၅၁ ပျက်စီးလမ်းလွဲသူကို ကယ်ခြင်းကျူး Rescue the perishing လု၊ ၁၄း၂၃ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ William H. Doane View PPTX PDF
၃၅၂ အရုဏ်တက်ခြင်းကျူး The morning light is breaking က၊ ၁း၃ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ George J. Webb View PPTX PDF
၃၅၃ ဧဝံဂေလိခေါင်းလောင်းကျူး The gospel bell unknown ကမ္ဘာလုံးသာသနာ S. Wesley Martin View PPTX PDF
၃၅၄ ကြော်ြငာကျူး Tell it out among the heathen unknown ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၃၅၅ ရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်းကျူး What shall the harvest be? ဂလာ၊ ၆း၇ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Philip P. Bliss (1838-1976) View PPTX PDF
၃၅၆ သံတော်ဆင့်ကျူး Ye Christian heralds, go proclaim ဟေရှာ ၅၂း၇ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Charles View PPTX PDF
၃၅၇ ကောက်လှိုင်းများကို ဆောင်ယူခြင်းကျူး Sowing in the morning, sowing seeds of kindness ဆာ၊ ၁၂၆း၆ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ George A. Minor (1844-1904) View PPTX PDF
၃၅၈ တရားဟောကျူး Sow in the morn thy seed ဟေရှာ ၃၂း၂၀ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၃၅၉ ခရစ်တော်၌ အရှေ့အနောက်မရှိကျူး In Christ, there is no east or west ကော၊ ၃း၁၁ ကမ္ဘာလုံးသာသနာ A. R. Reinagle View PPTX PDF