နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၆၇ ကိုယ်တော်ကို သိလိမ့်မည်ကျူး I shall know Him ၁ကော ၁၃း၁၂ ထာဝရအသက် John R. Sweney (1837-1899) View PPTX PDF
၃၆၈ တသသောသီချင်းကျူး unknown unknown ထာဝရအသက် D.E. Jones (1815- ) View PPTX PDF
၃၆၉ သာ၍မြတ်သော ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကျူး The better land ဟေ၊ ၁၁း၁၆ ထာဝရအသက် Daniel B. Towner (1850-1919) View PPTX PDF
၃၇၀ အလင်းတော်မြတ်ကျူး Lead kindly light, amid the encircling gloom unknown ထာဝရအသက် John B. Dykes (1823-1876) View PPTX PDF
၃၇၁ ချိုသာလှစွာ အောက်မေ့ခြင်းကျူး One Sweetly solemn thought unknown ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၇၂ သာယာနေ့ နောင်ကာလကျူး There’s a land that is fairer than day unknown ထာဝရအသက် Joseph P. Webster (1819-1875) View PPTX PDF
၃၇၃ ငါ၏ နာမည်ရေးလျက်ရှိသလားကျူး Is my name written there? unknown ထာဝရအသက် Frank M. Davis View PPTX PDF
၃၇၄ ကောင်းကင်အိမ်ကျူး My heavenly home is bright and fair unknown ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၇၅ လိုက်မည်လောကျူး We are travelling home to heaven above unknown ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၇၆ ထိုရပ်မှာ နေလိုသည်ကျူး I long to be there unknown ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၇၇ ငါ့ဝိညာဉ်ကျူး Rise, my soul, and stretch thy wings unknown ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၇၈ ကောင်းကင်လမ်းလျှောက်ခြင်း Children of the heavenly king ဟေရှာ၊ ၅၁း၁၁ ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၇၉ ကောင်းကင်လမ်းကျူး There is a road that leads to God unknown ထာဝရအသက် unknown View PPTX PDF
၃၈၀ အသက်ရေကျူး The water of life unknown ထာဝရအသက် William B. Bradbury (1816-1868) View PPTX PDF