နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၃၈၁ ဘုန်းတော်မြတ်ကျူး Glory for me ၁ ယော၊ ၃း၂ ကောင်းကင်ရွှေပြည် Charles H. Gabriel View PPTX PDF
၃၈၂ အမှုတော်ထမ်းသေခြင်းကျူး Servant of God, well done unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် William B. Bradbury View PPTX PDF
၃၈၃ သာယာရွှေပြည်ကျူး Beaulah Land တရား၊ ၃၃း၂၈ ကောင်းကင်ရွှေပြည် Jno. R. Sweney (1837-1899) View PPTX PDF
၃၈၄ ပြည်တော်ကျူး unknown unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် John B. Dykes (1823-1876) View PPTX PDF
၃၈၅ ကောင်းကင်ခေါင်းလောင်းကျူး Ring the bells of heaven unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် G. F. Root (1830-1895) View PPTX PDF
၃၈၆ ယေရှု၌ အိပ်ပျော်ခြင်းကျူး Asleep in Jesus, blessed sleep unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် William B. Bradbury View PPTX PDF
၃၈၇ ယေရှုရင်ခွင်တော် ခိုလှုံကျူး Safe in the arms တရား၊ ၃၃း၂၇ ကောင်းကင်ရွှေပြည် William H. Doane View PPTX PDF
၃၈၈ ဘဏ္ဍာတော်ကျူး When he cometh မာလခ၊ ၃း၁၆ ကောင်းကင်ရွှေပြည် G.F. Root (1820-1895) View PPTX PDF
၃၈၉ ယေရုရှလင်ရွှေပြည်တော်ကျူး Jerusalem the Golden ဗျာ၊ ၂၁း၁၀ ကောင်းကင်ရွှေပြည် Alexander Erwins View PPTX PDF
၃၉၀ စဉ်မပြတ် ထွန်းတောက်ကျူး The bright forevermore ဆာ၊ ၁၃း၃၃ ကောင်းကင်ရွှေပြည် unknown View PPTX PDF
၃၉၁ ဖြူဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်သူကျူး Who are these in bright array? unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် unknown View PPTX PDF
၃၉၂ သာယာသော ပြည်ကျူး There is a happy land unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် unknown View PPTX PDF
၃၉၃ ရွှေပြည်တော်ကျူး There’s a land of pure delight unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် Johann C. H. Rink (1770- ) View PPTX PDF
၃၉၄ အထက် ယေရုရှလင်မြို့ကျူး Jerusalem my happy home ဗျာ၊ ၃း၁၂ ကောင်းကင်ရွှေပြည် unknown View PPTX PDF
၃၉၅ ရွှေမျက်နှာတော်ဖူးမြင်ကျူး Face to face unknown ကောင်းကင်ရွှေပြည် Grant Colfax Tullar (1869-1950) View PPTX PDF