နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၃၈ သန့်ရှင်းတော်မူခြင်းကျူး Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty ဗျာ၊ ၄း၈ ဖန်ဆင်းရှင် John B. Dyles (1823-1878) View PPTX PDF
၀၃၉ ထောမနာပြုခြင်းကျူး To Him who loved the souls of men ဟေ၊ ၄း၁၄-၁၆ ဖန်ဆင်းရှင် John B. Dyles (1823-1876) View PPTX PDF
၀၄၀ ပထမ ဆာလံကျူး unknown ဆာလံ ၁ ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF
၀၄၁ မင်္ဂလာဆုကျူး Come Thou fount of every blessing ၁ရာ၊ ၇း၁၂ ဖန်ဆင်းရှင် John Wyeth (1770-1859) View PPTX PDF
၀၄၂ ကျေးဇူးတင်ခြင်းကျူး My God, I thank Thee ၁ ကော၊ ၂၉း၁၃ ဖန်ဆင်းရှင် Frederick C. Maker (1844-1927) View PPTX PDF
၀၄၃ ကျေးဇူးတော်ဘူးများ ဖွင့်သောနေ့မှာဆိုရန် unknown unknown ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF
၀၄၄ ချီးမြှောက်ကျူး Ye tribe of Adam, join ဆာ၊ ၁၄၈း၁-၆ ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF
၀၄၅ မေတ္တာတော်ကျူး Awake, my soul, in joyful lays ဟေ၊ ၆၃း၇ ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF
၀၄၆ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကျူး Now thank we all our God ဆာ၊ ၆၆း၇ ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF
၀၄၇ တင့်တယ်လှပရှိသမျှကျူး All things bright and beautiful ဆာ၊ ၈ ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF
၀၄၈ ကယ်တင်ခြင်းငှါ စွမ်းကြီးဘုရားကျူး Eternal Father strong to save ဆာ၊ ၁၀၇း၂၉ ဖန်ဆင်းရှင် unknown View PPTX PDF