နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၄၉ ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းကျူး All creatures of our God and King ဆာ၊ ၁၄၈ တန်ခိုးတော် unknown View PPTX PDF
၀၅၀ နက်နဲဉာဏ်ပြည့်စုံသော နိစ္စဘုရားမြတ်ကျူး Immortal, invisible, God only wise ၁ တိ၊ ၁း၁၇ တန်ခိုးတော် unknown View PPTX PDF
၀၅၁ ချီးမွမ်းကျူး We Praise Thee, o God ဆာ၊ ၁၀၅း၁-၈ တန်ခိုးတော် John J. Husban (1760-1825) View PPTX PDF
၀၅၂ ဘုန်းတော်ကျူး unknown ဆာ၊ ၁၃၃း၄-၁၅ တန်ခိုးတော် Henry K. Oliver (1800-1885) View PPTX PDF
၀၅၃ ကျေးဇူးမြတ်နိုးဖွယ်သံ Grace its a charming sound ၂ ကော၊ ၉း၁၅ တန်ခိုးတော် unknown View PPTX PDF
၀၅၄ ၁၃၉ ခုမြောက်သော ဆာလံ unknown unknown တန်ခိုးတော် Chas Barney (1726-1814) View PPTX PDF
၀၅၅ ဂုဏ်တော်ကျူး Lowell Mason (1792-1872) unknown တန်ခိုးတော် unknown View PPTX PDF
၀၅၆ ခမည်းတော်ကမ္ဘာကျူး This is my father’s world ဆာ၊ ၈၉း၁၀-၁၈ တန်ခိုးတော် Frankline L. Shepard View PPTX PDF
၀၅၇ ဂုဏ်တော်ကျူး unknown ဆာ ၃၆း၁-၉ တန်ခိုးတော် Lowell Mason (1792-1872) View PPTX PDF
၀၅၈ ကျွန်ုပ်လက်ကို ကိုင်ဆွဲမူပါကျူး Hold Thou my hand unknown တန်ခိုးတော် Hubert P. Main View PPTX PDF
၀၅၉ ၂၄ ခုမြောက်ဆာလံ unknown unknown တန်ခိုးတော် Tucker (1761-1825) View PPTX PDF