နံပါတ် ခေါင်းစဥ် Title Script အမျိုးအစား တေးရေး စာသား ပါဝါပွိုင့် Pdf
၀၆၀ သိုးထိန်းတော် မေတ္တာရှင် ဘုရင်ကျူး The king of love my shepherd is ဟေရှာ ၄၀ ကရုဏာတော်ရှင် John B. Bykes (1823-1876) View PPTX PDF
၀၆၂ ထာဝရဘုရားသည် အစဉ်ခိုလှုံရာ ဖြစ်တော်မူကြောင်း O God, or help in ages past ဆာ၊ ၉ဝး၁ ကရုဏာတော်ရှင် William Croft View PPTX PDF
၀၆၃ ချစ်သနားတော်မူကျူး God loved the world ယော ၃း၁၆ ကရုဏာတော်ရှင် William G. Fischer (1835-1912) View PPTX PDF
၀၆၄ ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်လော့ကျူး Behold what love unknown ကရုဏာတော်ရှင် J. Mc.Granaham View PPTX PDF
၀၆၁ ဆာလံကျူး ၂၃ unknown unknown ကရုဏာတော်ရှင် Dimitri S. Portniansky (1752-1825) View PPTX PDF
၀၆၅ သခင်ဘုရားမေတ္တာဖြစ်၏ကျူး I will follow Thee ၁ ယော၊ ၄း၈ ကရုဏာတော်ရှင် unknown View PPTX PDF
၀၆၆ ဘုရားသခင်အား ဘုန်းကြီးစေသောကျူး To God be the glory ဆာ၊ ၂၉း၂ ကရုဏာတော်ရှင် William H. Doane (1832-1915) View PPTX PDF
၀၆၇ ဆုတောင်းရန် အချိန်ကျပြီကျူး Tis the Blessed hour of prayer တ၊ ၃း၁ ကရုဏာတော်ရှင် William H. Doane View PPTX PDF