၂၀၀။ ကိုယ်တော်ကို လိုပါ၏ကျူး


၁။ ကိုယ်တော်ကိုသာ သခင်၊ အစဉ်လိုပါ၊
ကိုယ်တော်ရှိမှသာလျှင်၊ စိတ်ငြိမ်းအေးရာ။

ထပ်ဆို
ကိုယ်တော်ပင် အိုယေရှုရှင်၊ ပြစ်ရှိသူကယ်ပိုင်ရာ၊
ယခုပင် ကြွတော်မူလျှင်၊ ကယ်တော်မူပါ။
(ကိုယ်တော်မြတ်သည် လိုရင်းပင်၊ နာရီတိုင်းခိုကိုးရ၊
ခုကောင်းကြီးပေးကယ်ချွတ်ရှင်၊ ခြေရင်းတော်လာ။)

၂။ ကိုယ်တော်ကို လိုပါ၏၊ အရှင်ယေရှု၊ နာရီမပြတ်လိုသည်၊ မစတော်မူ။

၃။ ကြင်နာအသံတော်မျှ၊ အဘယ်သူဖြင့်၊ စိတ်အေး ငြိမ်းခြင်းမရ၊ ချစ်သိုးထိန်းရှင်။

၄။ ကိုယ်တော်ကို လိုပါ၏၊ အနီးနေလျှင်၊ အပြစ်တန်ခိုးမရှိ၊ ကယ်မသခင်။

၅။ ကိုယ်တော်ကို လိုပါ၏၊ အလျင်ကြွလာ၊ ဒုက္ခ၊ သုခရှိရှိ အနီးနေပါ။
  • Details

  • Download