၂၂၆။ ကျွန်ုပ်အတွက် အသက်စွန့်ရှင်အားကျူး


၁။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်စား သေခံရှာသည်၊ အပြစ်ဆောင်ယူ၊ သိုးငယ်ယေရှု၊
အသက်မေတ္တာ ဆက်သပါ၏၊ ကယ်တင်ရှင် ဖ ဘုရား။

ထပ်ဆို
ကျွန်ုပ်အတွက် သက်စွန့်ရှင်အား၊ ကျွန်ုပ်သက်တာ ပူဇော်ပါ၏၊
ဤသို့ဖြင့်သာ၊ စိတ်ချမ်းသာသည်၊ ကယ်တင်ရှင်ဖ ဘုရား။

၂။ ကျွန်ုပ်ရှင်ရန်၊ အသေခံသည်၊ လက်ခံမူသည် ယုံကြည်ပါ၏၊
အစဉ်သစ္စာတည်လိုပါသည်၊ ကယ်တင်ရှင်ဖ ဘုရား။

၃။ ကျွန်ုပ် ဝိညာဉ် ချွတ်ကယ်တင်ရန်၊ ကရာနီမှာ သေခံရှင်ထံ၊
ကျွန်ုပ်အသက် ဆက်ကပ်ပါမည်၊ ကယ်တင်ရှင်ဖ ဘုရား။
  • Details

  • Download