၁၅၅။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကျူး


၁။ အိုး ကယ်တင်ရှင်သည် ငါ့တွက် သေခံပြီ၊ ပြစ်စီရင်ခြင်းမှ ငါ့ကိုလွှတ်လေပြီ၊
သားတော်ကို ယုံကြည်သော သူများတို့သည် သက်ထာဝရ ရ၏။

ထပ်ဆို
ငါသည် ဧကန်အမှန်သင့်ကို ဆိုသည်ကား၊
ငါသည် ဧကန်အမှန်သင့်ကို ဆိုသည်ကား၊
သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ ဧကန်သည် သက်ထာဝရ ရ၏။

၂။ ကိုယ်တော်ပေါ် ကျွန်ုပ်အပြစ်များ တင်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ ပြစ်ကြွေးများ ကိုယ်တော်ဆပ်ပြီ၊
မိန့်တော်ကား ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့သည်၊ သက်ထာဝရ ရ၏။

၃။ ဆင်းရဲငြိုငြင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ယုံမည်၊ အားနည်းပြစ်များသော်လည်း မိန့်တော်ယုံမည်၊
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်း၊ ဘုရားသားတော်တိုင်းသည် သက်ထာဝရ ရ၏။

၄။ မထိုက်တန်သော်လည်း ယုံမှားကင်းစေမည်၊ လာလိုသောသူအား လက်ခံသိမ်းဆည်းမည်၊
ကြွေးကြော်ကြကုန်ပါ၊ ယုံကြည်သေသာသူသည် သက်ထာဝရ ရ၏။
  • Details

  • Download