၀၁၂။ ညဦးယံ ဆုတောင်းကျူး


၁။ ယခုနေရောင်ကွယ်လွန်ပြီ ကယ်တင်ရှင်ကို ဆုတောင်း၏။
စောင့်ထိန်းကြည့်ရှု မစ၍ ငြိမ်သက်စွာ အိပ်ခွင့်ပေးပါ။

၂။ ယနေ့ပြုမိအပြစ်များ ကယ်တင်ရှင် ဖြေလွှတ်မူပါ။
ကျွန်ုပ်အား မစမူ၍ ကိုယ်တော်နှင့်သာ တူပါစေ။

၃။ မိဘမိတ်ဆွေ ချစ်သူများ ကိုယ်တော်နှင့်သာ နီးစေပါ။
သာယာထက်ကောင်းကင် အိမ်သို့ တူတကွ ပို့ဆောင်မူပါ။

၄။ ကျွန်ုပ်ခံရ ကောင်းကြီးများ ကိုယ်တော်ထံက သက်ရောက်ရာ။
ကျွန်ုပ်သက်ရှင်စေလိုငှာ အသေခံတော်မူရရှာ။

၅။ ညဦးယံ ချီးမွမ်းခြင်းများ ကျွန်ုပ်ပြုပါပြီဘုရား။
စဉ်းစားသော် ကိုယ်တော်ရှင်သည် အိုဘယ်လောက် ကောင်းမြတ်သနည်း။ (အာမင်)
  • Details

  • Download