၀၈၃။ ထက်ဘုံတော်မှ ကောင်းကင်သားများကျူး


၁။ ထက်ဘုံတော်မှ ကောင်းကင်သားများ မြေကြီးပေါ်သို့ ဆင်းကြွလာ၊
ဖန်ဆင်းစက ချီးမွမ်းသူများ၊ မေရှိဖွားကြောင်း ကြွေးကြော်ပါ၊
ကိုးကွယ်ဖို့ရာ၊ ခုလာကြပါ၊ သူငယ်တော်အား ဉီးချကြ။

၂။ သိုးထိန်းများသည် ကွင်းပြင်ပေါ်မှာ၊ သိုးများကို စောင့်ထိန်းစဉ်ခါ၊
ရှင်ဘုရားသည် လူဇာတိနှင့် မြေကြီးပေါ်သို့ ကြွသက်ဆင်း၊
ကိုးကွယ်ဖို့ရာ၊ ခုလာကြပါ၊ သူငယ်တော်အား ဉီးချကြ။

၃။ ပညာရှိများ တွက်ချက်ရာမှ ဗျာဒိတ်တော်ကို ရှုမျှော်ကြ၊
လူမျိုးတောင့်တ မေရှိယ၏ ထူးဆန်းကြယ်ကို တွေ့မြင်သိ၊
ကိုးကွယ်ဖို့ရာ၊ ခုလာကြပါ၊ သူငယ်တော်အား ဉီးချကြ။

၄။ သန့်ရှင်းသူများ ကြာမြင့်လှစွာ စောင့်ခဲ့ပြီ၊ ပလ္လင်ရှေ့မှာ၊
ကိုယ်တော်ရှင်သည် ဆင်းကြွလာပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကိန်းဝပ်သည်၊
ကိုးကွယ်ဖို့ရာ၊ ခုလာကြပါ၊ သူငယ်တော်အား ဉီးချကြ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download