၀၁၆။ ထောမနာများ


၁။ ကောင်းကျိုးလုံးစုံ ပေးသောဘုရား၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ ဝိညာဉ်တော်။
အထက် အောက်ရှိ ရှိသတ္တဝါ၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလော့။

၂။ တစ်ဆူဘုရားဖြစ်တော်မူသော၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ ဝိညာဉ်တော်။
ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကုန်၊ နိမိတ္တသတ္တဝါလုံးစုံ။

၃။ သုံးပါးပေါင်းလျက် ရှိတော်မူသော၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ ဝိညာဉ်တော်။
တစ်ဆူဘုရားကို ချီးမွမ်းကုန်၊ ဝေနေ၏ယျ သတ္တဝါလုံးစုံ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download