၁၆၀။ ယေရှုထံသို့လာပါကျူး


၁။ ယေရှုထံသို့ ယေရှုထံသို့ ယေရှုထံသို့ လာပါ၊
လာပါ၊ ယေရှုထံသို့၊ ယေရှုထံသို့ လာပါ။

၂။ ကယ်တော်မူမည်၊ ကယ်တော်မူမည်၊ ကယ်တော်မူမည်၊ ယခု၊
ယခု ကယ်တော်မူမည်၊ ကယ်တော်မူမည်၊ ယခု။

၃။ အိုယုံကြည်ပါ၊ အိုယုံကြည်ပါ၊ အိုယုံကြည်ပါ၊ ယခု၊
ယခု အိုယုံကြည်ပါ၊ အိုယုံကြည်ပါ၊ ယခု။

၄။ ဘယ်သူယုံသနည်း၊ ဘယ်သူယုံသနည်း၊ ဘယ်သူယုံသနည်း၊ ယခု၊
ယခု ဘယ်သူယုံသနည်း၊ ဘယ်သူယုံသနည်း၊ ယခု။

၅။ ကျွန်ုပ်ယုံပြီ၊ ကျွန်ုပ်ယုံပြီ၊ ကျွန်ုပ်ယုံပြီ၊ ယခု၊
ယခု ကျွန်ုပ်ယုံပြီ၊ ကျွန်ုပ်ယုံပြီ၊ ယခု။

၆။ ဟာလေလုယ၊ ဟာလေလုယ၊ ဟာလေလုယ၊ အာမင်၊
အာမင်၊ ဟာလေလုယ၊ ဟာလေလုယ၊ အာမင်။
  • Details

  • Download