၁၄၅။ ယေရှုအားလုံး ကယ်တင်ရှင်ကျူး


၁။ ယေရှု ကောင်းကင် ကိုစွန့်ခွာ ပြစ်ရှိ သူဖို့ သေရန်လာ၊
ချစ်မေတ္တာ ကြောင့် လွန် မသွား၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊
ချစ်မေတ္တာကြောင့် လွန်မသွား၊ ငါ့လို သူငယ်ကို။

၂။ အမိ များ တို့ ပြု သင့် ရာ၊ ကိုယ်တော် သွန်သင် နေ ရပ် မှာ။
သားငယ် များ ကို ယူဆောင်လာ။ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊
သူငယ်များကို ယူဆောင်လာ၊ ငါ့လို သူငယ်ကို။

၃။ သူတို့ကို ငြင်း ပယ် သလား၊ မဟုတ်၊ ကိုယ်တော် ခေါ် ၍ ထား။
ထံတော်လာ ရန် ဆီး မလာ။ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊
ထံတော်လာရန် ဆီးမတား၊ ငါ့လို သူငယ်ကို။

၄။ ကိုယ်တော် မြတ် ကို ချစ် ကြ လေ၊ အလို တော် လည်း လိုက်ကြချေ။
ချီး မွမ်း ဆုတောင်းခြင်းပြုနေ၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊ ငါ့လို သူငယ်ကို၊
ချီးမွမ်းဆုတောင်းခြင်းပြုနေ၊ ငါ့လို သူငယ်ကို။
  • Details

  • Download