၃၀၈။ လက်နက်ဆောင်လုလင်ကျူး


၁။ လက်နက်ဆောင်လုလင်သာလျှင် ဖြစ်ရသော်လည်း၊
ရှင်ဘုရင် အာဏာသံနားခံစောင့်မည်၊ ချီတက်လော့ဟု အမိန့်တော်သံကြားလျှင်၊
ဗိုလ်ချုပ်တော်အပါးမှာ ရပ်လျလက်စစ်တိုက်မည်။

ထပ်ဆို
ချီတက်လော့ဟု ကြွေးကြော်သံနာခံကြ၊
ကြည့်ပါ အားနည်းသူများ နောက်လန်လဲကြ၊
လက်နက်ဆောင်လုလင်သာလျှင် ဖြစ်ရသော်လည်း၊
ဗိုလ်ချုပ်တော်မင်း ကျွန်ုပ်ကို အားကိုးမည်၊
လက်နက်ဆောင်လုလင်သာလျှင် ဖြစ်ရသော်လည်း၊
ဗိုလ်ချုပ်တော်မင်း ကျွန်ုပ်ကို အားကိုးမည်။

၂။ လက်နက်ဆောင်လုလင်သာလျှင် ဖြစ်ရသော်လည်း၊
စစ်တိုက်သံ ကြွေးကြော်သံကို ကြားရလျှင်၊ စစ်တိုက်သံ ကြွေးကြောသံကို ကြားရလျှင်၊
ဤမှာ ကျွန်ုပ်ရှိ၏ဟု ပြန်၍ဆိုမည်။

၃။ လက်နက်ဆောင်လုလင်သာလျှင် ဖြစ်ရသော်လည်း၊
စစ်ပွဲတွင် ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာ စစ်တိုက်လျှင်၊ စစ်ပွဲတွင် ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာ စစ်တိုက်လျှင်၊
ဆုပေးသော ကာလမှာ ကျွန်ုပ်ဆုရမည်။

၃၀၈ (က) အာဇာနည်ကောင်း ဖြစ်လိုသည်
အာဇာနည်ကောင်း ဖြစ်လိုသည် ရဲရင့်သတ္တိရှိသူ
အာဇာနည်ကောင်း ဖြစ်လိုသည် ကျမ်းစာသူရဲကောင်းများ
အာဇာနည် ယေရှုကဲ့သို့ မေတ္တာအောင်လံအောက်တွင်
လက်ဝါးကပ်တိုင်တော် အာဇာနည်ဖြစ်လို။
  • Details

  • Download