၂၃၂။ သင်ဖို့ငါအသက်ပေးကျူး


၁။ ငါကားသင်၏အတွက် ငါ့သွေးမြတ်သွန်းလောင်း၏၊
သင်သည် ရွေးခြင်းခံလျက် သေခြင်းမှ ရှင်ရသည်၊
ငါသည် သင်၏ အတွက်သေ၏၊
ငါတွက်သင်ဘာ ပြုနည်း၊ ငါသည် သင်၏ အတွက်သေ၏၊
ငါတွက်သင်ဘာ ပြုနည်း။

၂။ ခမည်းတော်နေဌာန၊ ငါ့ဘုန်းဖုံးလွှမ်းပလ္လင်၊ မြေကြီးမှောင်မိုက် ညဉ့်မှာ၊
လှည့်လည်ရန် ငါစွန့်ဆင်း၊ သင့်ဖို့ပင် ငါချွတ်ပယ်စွန့်သည်၊ ငါဖို့သင်ဘာ စွန့်နည်း၊
သင့်ဖို့ပင် ငါချွတ်ပယ်စွန့်သည်၊ ငါဖို့သင်ဘာ စွန့်နည်း။

၃။ သင့်တွက် သင်ကြံမမီ၊ ဒုက္ခကြီးစွာခံလျှင်၊ ငရဲနှင့်သင်လွှတ်မည်၊
သင်၏ ကိုယ်စားငါဝင်၊ သင်၏အတွက်သာ ငါခံသည်၊
ငါဖို့ သင်ဘာခံနည်း။ သင်၏အတွက်သာ ငါခံသည်၊
ငါဖို့ သင်ဘာခံနည်း။

၄။ ငါ့နေရာကောင်းကင်မှ ပြစ်လုံးလုံးဖြေလွှတ်ခြင်း၊
ဆုကျေးဇူးကြွယ်ဝစွာ ဆောင်ခဲ့ချပေး သွန်သွင်း၊
သင့်အားဆုများစွာငါပေးပြီ၊ ငါ့အားသင်ဘာလှူနည်း။
သင့်အားဆုများစွာငါပေးပြီ၊ ငါ့အားသင်ဘာလှူနည်း။
  • Details

  • Download